వంగిపోతున్న దేశానికి నింగి ఎత్తు వెన్నెముక

0 comments

కలల రక్తానాళాల్లో రక్తం కాదు
భావితరాల కోసం బలైన ప్రాణాలు
ప్రవహిస్తున్నాయి!
వంగిపోతున్న దేశానికి నింగి ఎత్తు
వెన్నెముక
నిర్మించే పండగలో పాల్గొంటున్నాయి
జాతి బాహువులకు కండరాలై
ఛాతీకిరువైపులా
నిలవడానికి పరుగులెత్తుతున్నాయి...

-- శేషేంద్ర, వచ్చింది ఓట్ల ఋతువు 

ఇది దేశమా లేక కంఠపాశమా
అరే
ఈ మట్టికోసం బలి అయిపోయిన
ఆత్మల సమాధుల మీద
గడ్డి కూడా మొలవదు ఇక్కడ
రాజకీయ నాయకుడు ఇరుసుగా
తిరుగుతోంది పత్రికల భూగోళం
భూగోళం మీద కడుపుతో
పాకుతోంది చీమల్లాంటి కవీంద్రజాలం
కనుకనే నీవు కవుల్ని చూస్తున్నావు శేషేన్!
గడ్డి పరకల్ని చూచినట్లు తుఫాన్.

-- శేషేంద్ర

Dear Krishna deva...

0 comments


antakaale cha maameva smaranmuk{}tvaa kalevaram.h . 
yaH prayaati sa madbhaavaM yaati naastyatra sa.nshayaH
                                                                -- Chapter 8, Bhagavad Gita

"One who remembers me at the moment of death. relinquishing the body ascends and achieves My nature. There is certainly no doubt about this"

Dear Krishna deva,

Are you saying that I can lie, steal, whore, kill, use facebook and I can get away with all these with just a shoutout from deathbed? I heard about all the kinky stuff you did at Repalle; gopikas, wives and all that stuff but I didn't know you were such a narcissist!

Chal ud ja panchi - payaninche O chilaka

2 comments
One of my favorite ways of killing time while pretending to work is drifting aimlessly on youtube. You search for song, watch it and something on the "suggestions" section invites you to click and you drift. I was listening to Jagjit's yeh daulat bhi lelo and after wading through a few songs and few clicks I somehow landed on Rafi's Chal ud Jare panchi


As usual, Rafi rocks! It feels as if he deals with words with utmost care.. like a mother deals with her new born baby. 

The tune obviously reminds me of the same song in Telugu, by the great Ghantasaala. 


Wow! He starts off the song with a callous attitude and then there is a line in the song where he kind of pinches the heart of your hearts! ("ennaDo tirigi iTu nI rA..ka"). Anyways, thats not why I am writing this post.  Its funny how people are so predictable in thinking. 

Its your God vs my gods
Your caste vs my caste 
Mac vs PC
Android vs iOS
Ghantasala vs Rafi
Your choice vs my choice.

Dont understand? Open the above song on you tube and check the comments about who is great - Ghantasala or Rafi !  I, for one, enjoyed both the songs without having to think who is better than who. 
Steve Jobs

0 comments
An artist who happened to be a CEO. Great man!

When you’re young, you look at television and think, There’s a conspiracy. The networks have conspired to dumb us down. But when you get a little older, you realize that’s not true. The networks are in business to give people exactly what they want. That’s a far more depressing thought. Conspiracy is optimistic! You can shoot the bastards! We can have a revolution! But the networks are really in business to give people what they want. It’s the truth.


Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.


It’s more fun to be a pirate than to join the navy.

Source

The Dilbert Principle - Idiocy

4 comments
Everyone is an idiot, not just people with low SAT scores. The only difference among us is that we're idiots about different things at different times. No matter how smart you are, you spend much of your day being an idiot

I proudly include myself in the idiot category, Idiocy in the modern age isn't an all-encompassing, twenty-four-hour situation for most people. Its a condition that everybody slips into many times a day. Life is just too complicated to be smart all the time.


another one..

I blame sex and paper for most of our current problems. Here's my logic: Only one person in a million is smart enough to invent a printing press. So when society consisted of only a few hundred apelike people living in caves, the odds of one of them being a genius were fairly low. But people kept having sex, and with every moron added to the population, the odds of a deviant smart-pants slipping through the genetic net higher and higher. When you've got several million people running around having sex all willy-nilly, the odds are faily good that some pregnant ape-mom is going to squat in a field someday and pinch out a printing-press-making deviant

Who will come with me?

2 comments
With wind and weather beating toward me
Up to the hill and moor land I go
Who will come with me? Who will climb with me?
Wade through the brook and tramp through the snows?

I am the lord of tempest and mountain
I am the spirit of freedom and pride
Stark must he be and a kibsman to danger
Who shares my kingdom and walks at my side

-- AUROBINDO

శేషేంద్రజాలం

3 comments
నీవు కాలేజికి పోతుంటే బాబూ
నిన్ను పొలాలు బిక్కమొహంతో చూస్తున్నాయి
నీవు కాలేజి గోడల్లోకి పోతావు
అక్కడ్నించి గవర్నమెంటు గోడల్లోకి పోతావు
ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ
తిరిగిరాని గోడల్లోకి పోతావు
ఇక నీవు బ్రతికిందెప్పుడు?
బాబూ! నీ చిన్ని కన్నీటి బిందువులో
ఏ సముద్రం గర్జిస్తోందో నాకు తెలుసు
అందుకే చెట్లతో మొరపెట్టుకుంటున్నాను
ఆకులు కాదు తుపాకులు కాయండని-

ఇది రాసి ఎన్నేళ్ళయిందోగాని ఇప్పటికీ పరిస్థితుల్లో మార్పేమీ లేదు. అప్పుడు గవర్నమెంటు గోడల్లోకి, ఇప్పుడు అమెరిక కలల్లోకి...

*********

బేటావాడ్ని మాత్రం నమ్మకు
వాడు జెండాలెగరేసే దొంగ
నీళ్ళున్నచోటికి ఎగిరిపోయే కొంగ
ఉదయకిరణాలు పోలీసుల్లా
వెదుకుతున్నాయి ఏదో తీవ్రంగా
పాపం వాటికి తెలీదు
రక్తకణాల్లో దాక్కొ ఉన్న దొంగల్ని
రాష్ట్రపతి కూడా పట్టుకోలేడు.

**********

ఒరే! ఈ దేశం మీకేమిచ్చింది?
వంకరటింకర్లుగా ఒంగే దేహం
బానిసత్వం మీద వ్యామోహం
మీరెగరేశే జెండా మీకేమిచ్చింది?
ఐదేళ్లకొకసారి ఓట్లు
ఆ మధ్యలో కునికిపాట్లు!

*********