పసిడి గల్గు వాని బానిస కొడుకులు...

"కులము గలుగు వాడు గోత్రంబు గలవాఁడు
విద్య చేత విర్ర వీగువాఁడు
పసిడి గలుగు వాని బానిస కొడుకులు
విశ్వరాభిరామ వినుర వేమ"

0 comments :: పసిడి గల్గు వాని బానిస కొడుకులు...

Post a Comment